Er kan weer steeds meer in ons Kulturhus/sporthal en de overige sport gerelateerde accomodaties binnen Hengevelde. Kulturhus de Marke is open conform de geldende regelgeving, gebruikers zijn op hoogte gebracht en communiceren dit met hun achterban. Voor (aan)vragen mailt u naar info@kulturhusdemarke.nl. (UPDATE 15 januari)

Toekomstbestendig Hengevelde - één gezamenlijk nieuw multifunctioneel sportcomplex met MFA?

Één multifunctioneel sportpark, één kantine, efficiënter gebruik maken
van kleedkamers of andere maatschappelijke vierkante meters.

donderdag 13 januari, 2022

Overleg werkgroep Toekomstbestendig Hengevelde en college B & W uitgesteld

sp2

Op 11 januari stond er een overleg gepland met de werkgroep TBH en het college van B&W van de gemeente Hof van Twente. Het overleg was bedoeld om samen met elkaar in gesprek te gaan over de bevindingen van o.a. de bijeenkomst van 2 oktober  in de kerk. De bijeenkomst kon in verband met de coronamaatregelen fysiek niet doorgaan. Een online bijeenkomst werd zowel door het college als de werkgroep TBH als niet wenselijk beschouwd. Vanuit de gemeente is aangegeven dat wanneer de mogelijkheid daar is er met urgentie een nieuwe fysieke afspraak wordt ingepland.

NIEUW SPORTCOMPLEX MET MULTIFUNCTIONELE ACCOMMODATIE (MFA)
Alle verenigingen hebben de intentie uitgesproken om met zijn allen te gaan voor een gezamenlijk nieuw sportcomplex met een multifunctionele accommodatie. Tijdens de bijeenkomst van Toekomstbestendig Hengevelde op 2 oktober in de kerk werd deze ambitie onderstreept door de Hengeveldse gemeenschap. Op 22 december is er een gesprek geweest met wethouder Harry Scholten. Tijdens deze bijeenkomst hebben de verenigingen het eerder genoemde commitment nogmaals uitgesproken ter bevestiging aan de wethouder/gemeente. Ook zijn er afspraken gemaakt voor vervolgstappen. In overleg met de gemeente worden er partners gezocht zodat we de juiste expertise bij elkaar kunnen brengen en kunnen gaan beginnen met de planmakerij. Spannend!

https://wegdamnieuws.nl/toekomstbestendig-hengevelde/overleg-werkgroep-toekomstbestendig-hengevelde-en-college-b-w-uitgesteld/?return=76


donderdag 23 december, 2021

Vrijwilligers bedankt! (Post op FB & INSTAGRAM)
Alweer een bijzonder jaar voorbij. Corona heeft nog steeds veel impact, op de inzet van onze vrijwilligers en de openstelling van ons Kulturhus.
Hebben we dan helemaal niks kunnen doen? In tegendeel.... door de betrokkenheid en flexibiliteit van alle vrijwilligers, gebruikers en andere betrokkenen hebben we ondanks alles veel kunnen doen (zie foto’s hiernaast voor een klein jaaroverzicht).
De Stichting Sport- en Gemeenschapsvoorzieningen Hengevelde (SSGH) bestaat 50 jaar. Tijdens dit jubileumjaar hebben we met alle verenigingen de intentie uitgesproken om met zijn allen te gaan voor een gezamenlijk nieuw sportcomplex met een multifunctionele accommodatie. Tijdens de bijeenkomst van Toekomstbestendig Hengevelde op 2 oktober in de kerk werd deze ambitie onderstreept door de Hengeveldse gemeenschap.
Een prachtige ontwikkeling waar we de komende jaren met z’n allen de handen vol aan zullen hebben. Voor de korte termijn betekent dit twee dingen. We gaan plannen maken en uitwerken voor de toekomst. Daarnaast gaan we er samen voor blijven zorgen dat we de huidige standaard en kwaliteit van onze accommodaties kunnen blijven waarborgen. We zullen noodzakelijke investeringen blijven doen maar altijd met in ons achterhoofd het uiteindelijke doel voor de lange termijn - één nieuw gemeenschappelijk sportcomplex.

Wij hopen ook volgend jaar weer een beroep op jullie te kunnen doen.
Super bedankt voor jullie inzet in 2021.
269837980 1304555530021242 8881402522970987482 n269854035 1304555546687907 5921510542141814605 n269937135 1304555533354575 7527634877773250189 n

 https://www.facebook.com/kulturhusdemarkehengevelde/posts/1304563633353765


woensdag 27 oktober, 2021

Hoe nu verder?

tbh1

https://wegdamnieuws.nl/toekomstbestendig-hengevelde/toekomstig-hengevelde-hoe-nu-verder/?return=76


zondag 3 oktober, 2021

Toekomstbestendig Hengevelde: ‘Geen tijdperk van veranderingen, maar verandering van tijdperken’
Zaterdag was het dan zover, de breed aangekondigde bijeenkomst over de toekomstvisie van Hengevelde. Er was veel lof voor de organisatie, die alles tot in de puntjes geregeld had. Dit alles in het veelbesproken kerkgebouw van Hengevelde, zeker ook onderdeel van gesprek deze middag!
In het openingswoord van Ferenc van Damme, (van Studio Vers Bestuur, ingehuurd door de organisatie) van een ondernemend wat Hengevelde betreft, maar ook dat er veel moest gebeuren! De bedoeling van deze middag: Dat ideeën, wensen en behoeften voor verschillende thema’s een beslissing wordt namens ons allemaal. Wat vind jij belangrijk voor de toekomst van ons dorp? Of wat missen we eigenlijk nog in Hengevelde?

sport2okt

Lees volledige bericht:

https://wegdamnieuws.nl/toekomstbestendig-hengevelde/toekomstbestendig-hengevelde-geen-tijdperk-van-veranderingen-maar-verandering-van-tijdperken/?return=76

Download visuele notulen

https://toekomstbestendighengevelde.nl/media/attachments/2021/10/27/211002---hengevelde-toekomstbestendig---visuele-notulen.pdf


vrijdag 11 juni, 2021

Prioriteit : een multifunctionele accommodatie

Een toekomstbestendig Hengevelde gaat verder dan alleen sport. Echter ligt de prioriteit op dit moment wel bij het verkennen van de haalbaarheid van een ‘multifunctionele accommodatie’ (sport en cultuur). In de afgelopen maanden zijn diverse mogelijkheden en de voor- en nadelen hiervan besproken. Op de huidige locaties is de ontwikkeling van een ‘multifunctionele accommodatie’ vooralsnog niet goed haalbaar.

Daarom is de focus nu verlegd en de ambitie is om binnen een termijn van 5 tot 10 jaar op een geschikte locatie in Hengevelde een nieuw multifunctioneel sportcomplex te ontwikkelen. Dit hele traject gaat dus enkele jaren in beslag nemen. Alle betrokken partijen hebben echter wel de nadrukkelijke en gezamenlijke ambitie om dit, zo snel als kan, te realiseren. Ook de gemeente is hiervan op de hoogte. Tot die tijd worden dan ook de noodzakelijke investeringen binnen de huidige accommodaties (voetbal, SSGH, tennis) gedaan. Op die manier blijven deze voorzieningen de eerstvolgende jaren up-to-date en goed toegankelijk voor Hengevelde.

Lees volledige bericht:

https://wegdamnieuws.nl/algemeen/toekomstbestendig-hengevelde-geeft-uitleg-over-visie/?return=76


15 maart 2021

E-mail aan alle vrijwilligers/betrokkenen SSGH

Beste vrijwilliger, gebruiker, betrokkene,

Graag willen we jullie informeren over de ontwikkelingen rondom de multifunctionele accommodatie (MFA) in Hengevelde. Op 22 oktober 2020 hebben wij jullie hierover eerder geïnformeerd. Sindsdien hebben we met zijn allen niet stil gezeten. In februari heeft WVV’34 aan de Werkgroep Hengevelde 2535 laten zien hoe zij tegen de bouw van een MFA op Ruperts Erve aankijkt.

Het bestuur van de SSGH heeft hier uitgebreid naar gekeken en heeft ook het overleg gezocht met een aantal van haar gebruikers. Dit heeft geleid tot een terugkoppeling door de SSGH aan de Werkgroep Hengevelde 2535 op donderdag 11 maart.

De SSGH vindt het van belang dat ook onze gebruikers, vrijwilligers en andere betrokkenen kennis kunnen nemen van de terugkoppeling. Deze informatie hebben wij daarom uitgewerkt in bijgaande brief, waarbij we onder meer aandacht hebben voor:

  • de historie van de plannen
  • feedback / wensen / vereisten van de gebruikers en SSGH
  • vervolgstappen om te komen tot een nieuwe MFA
  • draagvlak verenigingen/gebruikers en gemeenschap Hengevelde
  • tijd

We realiseren ons dat het geen korte brief is geworden. We hebben er in dit geval voor gekozen om uitgebreid te communiceren, zodat jullie ook kennis kunnen nemen van onze overwegingen en vervolgstappen. We roepen jullie op om de brief aandachtig te lezen en verder te verspreiden onder de leden en/of andere geïnteresseerden.

Voor de SSGH is het namelijk van groot belang om te vernemen welk draagvlak de ontwikkelingen hebben binnen de gemeenschap. Hierbij nemen we ook mee dat door de bouw van een nieuwe MFA ruimte vrijkomt die op een mooie wijze ingevuld kan worden door andere maatschappelijke projecten in Hengevelde (bijvoorbeeld een Integraal Kindcentrum of seniorenzorgwoningen).

Bij deze roepen wij jullie op om je te mengen in de discussie over de wenselijkheid van een nieuwe MFA. Jullie kunnen reageren door een email te sturen naar info@kulturhusdemarke.nl of naar info@hengevelde2535.nl Natuurlijk kun je ook in gesprek gaan met het bestuur van jouw vereniging/club of met één van de bestuursleden van de SSGH.

We hopen de komende tijd veel reacties tegemoet te zien.

Het bestuur van de SSGH

Stichting Sport en Gemeenschapsvoorzieningen Hengevelde (SSGH)

Download hier onze uitgeschreven presentatie/brief


T.a.v. alle vrijwilligers/werkgroepleden SSGH/gebruikers Kulturhus de Marke

22 oktober 2020.

Één multifunctioneel sportpark, één kantine, efficiënter gebruik maken van kleedkamers of andere maatschappelijke vierkante meters.
In onze directe omgeving zien we mooie voorbeelden van dorpen die de afgelopen jaren deze stap al hebben gezet. Voor de SSGH (Stichting Sport- en Gemeenschapsvoorzieningen Hengevelde) de reden om onderdeel te zijn van de werkgroep “Hengevelde 2535”. Vanuit de werkgroep is afgelopen dinsdag via Wegdamnieuws hierover een artikel naar buiten gebracht.
Graag informeren wij jullie over onze gedachten bij deze ontwikkelingen.

recente geschiedenis

Maar eerste een stuk recente geschiedenis. Ongeveer tien jaar geleden is de strategische keuze gemaakt om sporthal de Marke om te vormen naar een multifunctionele accommodatie. Een gebouw dat een thuis moet zijn voor de vele verenigingen in Hengevelde, zowel op sportief als cultureel vlak. Deze keuze heeft geleid tot een verbouwing in 2013/2014 die heeft geresulteerd in het Kulturhus de Marke zoals we dat nu kennen. In de jaren daarna is gestart met de planvorming voor de vervolgstap: het creëren van een multifunctionele ruimte die een oplossing moet bieden voor de knelpunten die we qua beschikbaarheid kennen. Nadat eind 2018 de financiering was rond gekomen, mede als gevolg van een door de gemeente verstrekte investeringssubsidie, hebben we tijdens een informatiebijeenkomst op 23 januari 2019 deze plannen gepresenteerd.

De verdere uitwerking van deze plannen zijn als gevolg van diverse ontwikkelingen vertraagd en tijdelijk on hold gezet toen eind 2019 de geluiden steeds concreter werden met betrekking tot de mogelijke ontwikkeling van een gezamenlijk multifunctioneel sportcomplex.

Als SSGH zijn we graag bereid om mee te denken in de keuze voor een nieuw multifunctioneel sportcomplex als dit voor alle betrokkenen leidt tot een duurzame oplossing. Niet alleen een duurzame oplossing op het gebied van energie en onderhoud maar ook een duurzame oplossing voor een goede inzet van alle vrijwilligers in Hengevelde, zodat we in de toekomst minder vrijwilligers nodig zijn voor schoonmaak, barbezetting, onderhoud e.d..

50 jaar (1971-2021)

Daarnaast hebben we natuurlijk te maken met een gebouw dat bijna 50 jaar (1971-2021) oud is. Het moge duidelijk zijn dat het steeds moeilijker wordt om aan de wensen van onze gebruikers of zelfs wettelijke eisen te kunnen voldoen met betrekking tot een goed (sport)klimaat. Elke oplossing die we nu initiëren is een tijdelijke. Deze beperkingen zijn inherent aan een 50 jaar oud gebouw als de Marke. We realiseren ons natuurlijk ook dat we goede alternatieven moeten hebben voor alle gebruikers van het huidige Kulturhus. Een uitdaging waar we nu en de komende tijd gesprekken over gaan voeren met alle gebruikers.

Breder dan alleen sport

Naast deze specifieke belangen voor Kulturhus de Marke hopen wij dat de discussie die de komende tijd ontstaat in het dorp, breder wordt gevoerd dan alleen over de sport. Wij zijn  overtuigd van het belang van een langetermijnvisie voor het hele dorp op de verschillende domeinen. In diverse gesprekken met het de gemeente hebben wij dit al besproken. Zij geven aan dat er zeker mogelijkheden zijn om deelprojecten van dit grote geheel gefaseerd uit te voeren.

De eerste stap in deze gefaseerde aanpak zou één integrale multifunctionele sportaccommodatie kunnen zijn. Wij onderschrijven dan ook de oproep uit het artikel van de werkgroep Hengevelde2535:

Hengevelde is van ons allemaal en daarom willen wij iedereen hierbij betrekken. Wij roepen jullie op om mee te denken. We zijn ons bewust dat niet iedere verandering voor iedereen de beste oplossing is, voer de dialoog met respect voor de mening en belangen van een ander. Heb jij ideeën, suggesties of opmerkingen met betrekking tot de toekomst van Hengevelde, maak deze kenbaar aan de werkgroep door een mail te sturen naar info@hengevelde2535.nl of via een brief in de brievenbus van Kulturhus de Marke of Sportpark Rupertserve.

De inbreng wordt gebruikt om plannen verder uit te werken. Deze worden uiteraard teruggekoppeld aan Hengevelde waarna in gezamenlijkheid de juiste vervolgstappen kunnen worden gezet”

We zien jullie inbreng graag tegemoet. Alvast bedankt hiervoor.

Bestuur SSGH


dinsdag 20 oktober, 2020

Hengevelde toekomstbestendig! Hoe geven we optimale invulling aan sport, onderwijs/IKC, woonzorg en cultuur?

Hengevelde is een dorp in continue ontwikkeling met een groot gemeenschapsgevoel en een sterk ondernemershart. Om Hengevelde toekomstbestendig te maken is het belangrijk dat er optimaal invulling wordt gegeven aan bovengenoemde facetten.

WERKGROEP HENGEVELDE2535

Voor diverse afgevaardigden van verenigingen was dit eind 2019 de reden om “de koppen eens bij elkaar te steken”, met als gemeenschappelijke conclusie dat we in een stadium zijn aangekomen waarin nagedacht moet worden over duurzame keuzes voor de toekomst van Hengevelde. Vertegenwoordigers van meerdere verenigingen, bedrijven en organisaties hebben zich verenigd en zo is de werkgroep “Hengevelde2535” ontstaan. Doel van de werkgroep is te komen tot een denkrichting voor een toekomstgericht plan voor de (her)inrichting van de voorzieningen in ons mooie dorp en het structureel vergroten van de leefbaarheid in Hengevelde.

VOORTVARENDE START

Voortvarend, misschien wel te voortvarend, werd begin 2020 een plan uitgewerkt voor complete nieuwbouw van een multifunctioneel sport- en cultuurcomplex in combinatie met een nieuw schoolgebouw met een IKC aan de oostkant van de Needsestraat (Erve Smit). Via deze link is dit plan in te zien. De ruimte die dan vrij zou komen op de reeds bestaande sport- en schoollocaties zou worden ingericht voor het woonzorgproject “Blijven Wonen In Hengevelde (BWIH)” en nieuwbouw van woningen. Er zijn oriënterende gesprekken gevoerd met diverse belanghebbenden en op zaterdag 8 februari zijn de verenigingen van Hengevelde tijdens een bijeenkomst geïnformeerd. In vervolg hierop is later in februari 2020 het college van B&W van de gemeente Hof van Twente meegenomen in de plannen en hebben zij het huiswerk meegekregen om de levensvatbaarheid van de plannen te beoordelen. In een gesprek met het college van B&W in maart 2020 hebben wij te horen gekregen dat de plannen bij Erve Smit te ambitieus waren en waarschijnlijk in deze omvang niet realiseerbaar. Misschien in zijn geheel te ambitieus? Het onderliggend gedachtengoed vinden we zeker niet ambitieus. De gemeente heeft nadrukkelijk aangegeven wel verder mee te willen denken over de optimale inrichting van de voorzieningen in Hengevelde.

Lees volledige artikel: 
https://wegdamnieuws.nl/toekomstbestendig-hengevelde/hengevelde-toekomstbestendig-hoe-geven-we-optimale-invulling-aan-sport-onderwijs-ikc-woonzorg-en-cultuur/


11 febr. 2020

Eerste bijeenkomst toenmalige werkgroep Hengevelde2535 en college B&W in Kulturhus de Marke 

Gesproken werd over een ambitieus plan aan de andere kant van de Needsestraat. In dit plan werd door het verplaatsen/samenvoegen van bestaande lokaties/accomdaties ruimte gecreerd voor andere plannen/projecten die nu vastlopen. Er werd o.a. gesproken over:

  • een nieuw sportcomplex met MFA,
  • nieuwe school,
  • Blijven wonen in Hengevelde,
  • invulling van de kerk,
  • zorg centraal.

IMG 8607


8 februari 2020

Eerste bijeenkomst met betrokken verenigingen en instanties bij HEBO in de oude houtzagerij waarin een eerste aanzet werd gedeeld van een mogelijke toekomstvisie voor Hengevelde. Bij de bijeenkomst waren ca 80 personen aanwezig. Allen afgevaardigen vanuit besturen/commissies.   

Waar mensen samenkomen gebeurt iets!

Kulturhus de Marke is de plek van Hengevelde waar verbinding, ontmoeting en eigenaarschap samen komen. Sinds 2017 wordt de operatie volledig door vrijwilligers gedaan. Meer dan 200 Hengeveldenaren zetten zich in. Kulturhus de Marke is het dorpshuis van Hengevelde. Jong, oud, fit of slecht ter been, sporter of muzikant, iedereen vindt een plek in ons Kulturhus als gebruiker, vrijwilliger of bezoeker.

Onder één dak komen thema's als sport, cultuur en het sociale domein bijéén en vergroten daarmee de leefbaarheid van het dorp. Maar ook het onderdak aan de tandarts, muziekschool en de peuterspeelzaal dragen hier aan bij.

Updates / news

Vrijwilliger worden?

Zonder vrijwilligers geen Kulturhus. Meer dan 200 Hengeveldenaren zetten zich in m.b.t. onderstaande zaken:

- Barbezetting / Horeca
- Onderhoud gebouw, installaties en tuin
- Schoonmaak
- Beheer zwefbieb
- Organisatie

Ook vrijwillliger worden?
Stuur dan een e-mail naar info@kulturhusdemarke.nl 

Contact

Bretelerstraat 16,
7496 PP Hengevelde

info@kulturhusdemarke.nl

Heb je iets laten liggen in het Kulturhus of ben je iets kwijt. Misschien ligt het bij de gevonden voorwerpen. Ook hiervoor kun je met ons contact opnemen via bovenstaand e-mailadres.

 

Like & Share


oranjenew

© 2022 Kulturhus de Marke. All Rights Reserved. Designed By MarkT-DEsign

Zoeken